خبرنگاران، پیشتازان و طلایه داران عرصه دانایی و آگاهی هستند

پیگیری راه اندازی پایانه صادراتی گل و گیاه و محصولات کشاورزی شهرستان عباس آباد
خبرنگاران، پیشتازان و طلایه داران عرصه دانایی و آگاهی هستند / رسانه ها و خبرنگاران در ایجاد اعتماد و امید نقش اساسی دارند

پیگیری راه اندازی پایانه صادراتی گل و گیاه و محصولات کشاورزی شهرستان عباس آباد