استاندار همدان: دولت یازدهم تاکنون برای ۲ میلیون نفر شغل ایجاد کرده است

پیکر سرباز شهیدی پس از ۳۱ سال شناسایی شد
استاندار همدان گفت: دولت یازدهم تاکنون برای 2 میلیون نفر شغل ایجاد کرد و اگر امروز کسانی می گویند که برای 5 میلیون نفر شغل ایجاد خواهند کرد از نظر بنده به شعور مردم توهین می کنند.

پیکر سرباز شهیدی پس از ۳۱ سال شناسایی شد