چالش‌های بزرگ پتروشیمی

پیغام پرکنایه امام به شورای نگهبان درباره قاعده نفی سبیل
مهدی پورقاضی*

پیغام پرکنایه امام به شورای نگهبان درباره قاعده نفی سبیل