صدور پروانه استاندارد خمیر کاغذ برای اولین بار در لرستان

پیش فروش بن کارتهای یازدهمین نمایشگاه کتاب لرستان
مدیرکل اداره استاندارد لرستان از صدور پروانه استاندارد برای فرآورده خمیر کاغذ خبر داد.

پیش فروش بن کارتهای یازدهمین نمایشگاه کتاب لرستان