اجرای پروژه‌های عمرانی توسط سپاه در استان اردبیل

پیشتازی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان در راه اندازی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
تسنیم نوشت: اجرای پروژه‌های عمرانی و اقتصادی در اردبیل توسط سپاه با جدیت تداوم دارد.

پیشتازی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان در راه اندازی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت