علل و عوامل برتری استان درزمینه مناسب سازی در سطح ملی مطرح شد

پیام تسلیت رئیس مجلس در پی درگذشت احمد عزیزی
در این جلسه مقرر گردید شهرداران استان موظف شدند در شهرهای خود یک محله بدون مانع را به دبیرخانه ستاد معرفی نمایند

پیام تسلیت رئیس مجلس در پی درگذشت احمد عزیزی