محوریت اصلی مذاکرات بین هیأت‌های ایرانی و آذربایجانی گسترش روابط اقتصادی است

پیام تبریک شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر در روز مهندس
محوریت اصلی مذاکرات بین هیأت‌های ایرانی و آذربایجانی گسترش روابط اقتصادی است و امیدواریم به نتایج مثبتی در این زمینه برسیم.

پیام تبریک شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر در روز مهندس