گروگانگیری در چارلستون پایان یافت

پیامدهای تغییراقلیم؛ گران شدن سوخت، افزایش سیل، جرم و جنایت و …
ایرنا نوشت: گروگانگیری در رستوانی در چارلستون آمریکا با کشته شدن یک گروگان و زخمی شدن مهاجم مسلح پایان یافت.

پیامدهای تغییراقلیم؛ گران شدن سوخت، افزایش سیل، جرم و جنایت و …