اعتبار پرداخت مطالبات فرهنگیان برای سال ۹۴ تامین شد

پول‌های بلوکه‌شده فوتبال، کجا باید خرج شود؟
خوشبختانه آموزش و پرورش به وعده خود عمل می کند و مطالبات فرهنگیان و بازنشستگان برای سال 94 پرداخت خواهد شد.

پول‌های بلوکه‌شده فوتبال، کجا باید خرج شود؟