برقراری رابطه کارگزاری با ۲۳۰ بانک خارجی

پوتین به تصمیمات ناتو واکنش نشان داد
خبرگزاری صدا و سیما به نقل از معاون ارزی بانک مرکزی نوشت: بعد از برجام با 230 بانک خارجی رابطه کارگزاری ایجاد کرده ایم.

پوتین به تصمیمات ناتو واکنش نشان داد