مشکلی به نام کیفیت آب در استان تهران وجود ندارد

پسر خلف دیروز، دزد مسلح امروز/ روایتی از سرقت مسلحانه امروز از بانک‌ تجارت در قزوین
مهر به نقل از استاندار تهران گفت: اکنون مشکلی به نام کیفیت آب در استان تهران وجود ندارد.

پسر خلف دیروز، دزد مسلح امروز/ روایتی از سرقت مسلحانه امروز از بانک‌ تجارت در قزوین