نمایش “روبینسون و کروزو” از تبریز به آلمان دعوت شد

پزشکیان: بروز فاجعه انسانی در عصر الکترونیک قابل قبول نیست
نمایش روبینسون و کروزو کاری از گروه نمایش آینا تبریز به کارگردانی علیرضا کوشک جلالی به فستیوال بین المللی کستنبورگ راه یافت.

پزشکیان: بروز فاجعه انسانی در عصر الکترونیک قابل قبول نیست