رفع نگرانی تیم ملی فوتبال برای همیشه/ سهمیه آسیا در جام جهانی ۸.۵ تیم شد

پرچم ایران در برلین نیمه برافراشته شد
با تصمیم جدید فیفا، سهمیه آسیا در جام جهانی 8.5 تیم شد.

پرچم ایران در برلین نیمه برافراشته شد