اقتصاد محور تعالی جامعه است

پرداخت تسهیلات مستقیم به ۳۶۳ واحد تولیدی استان
پروفسور نیسانی گفت : اقتصاد محور تعالی جامعه است و اگر رشد نکند جامعه ایرانی نمی تواند در رده کشورهای موفق دنیا قرار بگیرد.

پرداخت تسهیلات مستقیم به ۳۶۳ واحد تولیدی استان