امیدوارم سازمان های بیمه ای به تعهداتشان در قبال دانشگاه عمل کنند

«پایتخت۴» به «گنبد مینا» رسید
بدون تردید عدم نقدینگی و کمبود منابع مالی یکی از مهم ترین مشکلات دانشگاه علوم پزشکی لرستان در راه برآورده کردن تعهداتش نسبت به پرداختی پرسنل بوده است

«پایتخت۴» به «گنبد مینا» رسید