خوانش «انسان در جستجوی معنا» در کتابفروشی جیحون

پاسخ وزیر نیرو به احتمال حضور در کابینه دولت دوازدهم
چهارمین نشست از سلسله نشست‌های مکتوب ناب کتابفروشی جیحون به خوانش کتاب «انسان در جستجوی معنا» نوشته ویکتور فرانکل می‌پردازد.

پاسخ وزیر نیرو به احتمال حضور در کابینه دولت دوازدهم