البرز قطب تعاونی های دانش بنیان کشور

پاسخ نماینده مجلس ایران در مجمع مجالس آسیایی به ادعای هیئت اماراتی درباره جزایر سه گانه
ریاست بیمارستان و زایشگاه مریم که به نمایندگی از اتاق تعاون و ادارات تعاون استان البرز در سفر ریاست جمهور به این استان یکی از سخنرانان آن مراسم بود، استان البرز را قطب تعاونی های دانش بنیان کشور معرفی کرد.

پاسخ نماینده مجلس ایران در مجمع مجالس آسیایی به ادعای هیئت اماراتی درباره جزایر سه گانه