تصاویر | زندگی به سبک معلمان عشایری در روستاها

وقتی همه طرف‌های دعوا در پرسپولیس کوتاه آمده‌اند!
بدون شک یکی از سخت‌ترین شاخه‌های آموزشی، آموزش در روستاها و عشایر است.

وقتی همه طرف‌های دعوا در پرسپولیس کوتاه آمده‌اند!