یک مهتاب و صدها آدم غیرمعمولی!

وقتی رامین رضاییان به دستور کی‌روش عمل نمی‌کند
در حاشیه افطاری ایتام و مددجویان با دکتر روحانی؛ روایت چهره ها، صداقت ها و اراده ها مبهوت کننده بود. گذشته از صمیمیت ایتام و مددجویان عزیزی که میزبان رییس جمهور در میان خودشان بودند، ضیافت سه میهمان ویژه داشت.

وقتی رامین رضاییان به دستور کی‌روش عمل نمی‌کند