قراردادهایی که ایران را از حملات ترامپ دور کرد

وزیر بهداشت: حوزه سلامت نیازمند ورود بخش خصوصی است
بلومبرگ در گزارشی لیست سرمایه گذارانی که در ۱۸ ماه گذشته وارد ایران شده و در بخش های مختلف اقتصاد ایران سرمایه گذاری کرده اند، را منتشر کرد.

وزیر بهداشت: حوزه سلامت نیازمند ورود بخش خصوصی است