بازدارندگی دوگانه ترامپ

وزیر برای حل مشکلات بانوان بسکتبالیست به فیبا نامه نوشت
ایوان تیموفئیف*

وزیر برای حل مشکلات بانوان بسکتبالیست به فیبا نامه نوشت