این هم پایان فیدل کاسترو!

وزیر اطلاعات: پیدا کردن یک عامل انتحاری در تهران و کرج سخت است اما…
«کاسترو» عنوان کارتون عماد حجاج است که پالیتیکال کارتونز منتشر کرده است.

وزیر اطلاعات: پیدا کردن یک عامل انتحاری در تهران و کرج سخت است اما…