تنفر جامعه از آقازاده‌ها و خانم‌زاده‌ها

وزارت کشور عربستان حمله به کاخ سلطنتی را تایید کرد
ابراهیم فیاض

وزارت کشور عربستان حمله به کاخ سلطنتی را تایید کرد