نشست آخر ماه اعضای خانه موسیقی برگزار می‌شود

ورود کمیته اخلاق به ماجرای اعتصاب بازیکنان استقلال خوزستان
نشست‌ آخر ماه اعضای خانه موسیقی یکشنبه پیش رو 31 اردیبهشت برگزار می‌شود.

ورود کمیته اخلاق به ماجرای اعتصاب بازیکنان استقلال خوزستان