ر‌ها سازی سگ‌های عقیم در محدوده پارک جنگلی تلو

ورود نخستین اپراتور خصوصی پست
مبزان نوشت: ۵۰ سگ بدون صاحب و عقیم شده در محدوده پارک جنگلی تلو ر‌ها سازی شدند.

ورود نخستین اپراتور خصوصی پست