تولید ۳ میلیون اصله نهال در استان زنجان

ورود روزانه یک قطار گردشگری به مقصد دوازدهمین جشنواره ملی آش ایرانی
در ۴ سال گذشته نزدیک ۳ میلیون اصله نهال در استان زنجان تولید شده است.

ورود روزانه یک قطار گردشگری به مقصد دوازدهمین جشنواره ملی آش ایرانی