اجرای طرح هادی در ۳۸ درصد روستاهای استان اردبیل

ورزش اکسیر جوانی/ نقش ورزش در به تاخیر انداختن عوارض پیری
در اجرای طرح هادی روستایی میانگین کشوری ۳۷ درصد و در استان اردبیل ۳۸ درصد و بالاتر از سطح کشوری است.

ورزش اکسیر جوانی/ نقش ورزش در به تاخیر انداختن عوارض پیری