توزیع 261 میلیارد تومان اعتبار عمرانی در شهرهای اردبیل

واگذاری پروژه‌های ملی راه‌سازی اردبیل به استان
با اقدامات انجام یافته 261 میلیارد تومان اعتبار عمرانی در شهرهای استان توزیع شده است.

واگذاری پروژه‌های ملی راه‌سازی اردبیل به استان