عکس | بابانوئل‌های دستفروش در هند

واگذاری شرکت‌های بیمه به بخش غیردولتی
در تصویر زیر دو کودک دستفروش را با ماسکی از بابانوئل بر صورتشان در کشور هند مشاهده می‌کنید که در پشت چراغ قرمز مشغول فروختن این ماسک‌ها هستند.

واگذاری شرکت‌های بیمه به بخش غیردولتی