واکنش ایران به قطعنامۀ ضدایرانی شورای حقوق بشر سازمان ملل

واکنش یک امام جمعه به پیام نوروزی ترامپ
سخنگوی وزارت امور خارجه تمدید ماموریت گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران را محکوم کرد.

واکنش یک امام جمعه به پیام نوروزی ترامپ