طعنه منصوریان به افشارزاده و حاجی استقلالی!

واکنش ایران به سخنان وزیر خارجه عربستان
علیرضا منصوریان به بهانه مشکلات پیش آمده برای تیمش از مدیران پیشین تیم انتقاد کرد.

واکنش ایران به سخنان وزیر خارجه عربستان