۲ رییس‌جمهور، ۲ پارادایم

واکنش اسحاق جهانگیری به ادامه دروغ پردازی‌ها علیه دولت به بهانه سند ۲۰۳۰
مرتضی ایمانی‌راد *

واکنش اسحاق جهانگیری به ادامه دروغ پردازی‌ها علیه دولت به بهانه سند ۲۰۳۰