وزیر کشور حکم نجفی را برای شهرداری تهران صادر کرد

والیبال نوجوانان ایران قهرمان جهان شد
ایرنا نوشت: سخنگوى وزارت کشور گفت: در اجراى تبصره ٣ ذیل بند یک ماده ٨٠ قانون شوراهاى اسلامى کشور و انتخاب شهرداران و پس از طى مراحل قانونى، حکم شهردار تهران توسط وزیر کشور صادر شد.

والیبال نوجوانان ایران قهرمان جهان شد