توجه به منافع عالی کودکان به عنوان یک اصل پذیرفته شود

هیچکس به‌دلیل مذهب، عقیده یا حرفه خاص بازداشت نمی‌شود
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک گفت: تدوین برنامه جامع عمل مشترک، راه اندازی بانک جامع اطلاعاتی، پیگیری بحث آموزش کودکان، پیگیری بحث هویت کودکان فاقد شناسنامه و بازمانده از تحصیل، تهیه و تدوین گزارش های ادورای جهت ارایه به سازمان ملل متحد و دفاع از آن و پیگیری لوایح مربوط به حقوق کودکان، از جمله برجسته ترین اقدامات انجام شده در چهار سال گذشته است

هیچکس به‌دلیل مذهب، عقیده یا حرفه خاص بازداشت نمی‌شود