پارلمان کردستان عراق با برگزاری رفراندوم موافقت کرد

هیلی: ترامپ درباره ایران با روسای جمهور کشورهای هم‌پیمان گفتگو خواهد کرد
مهر نوشت: پارلمان کردستان عراق با برگزاری همه پرسی جدایی اقلیم کردستان در ۲۵ سپتامبر موافقت کرد.

هیلی: ترامپ درباره ایران با روسای جمهور کشورهای هم‌پیمان گفتگو خواهد کرد