پیشرفت ۹۰ درصدی مراحل عملیاتی احیا و بازآفرینی موزه شهر اردبیل

هویت ۳۴نفر از اجساد تصادف قطارها در سمنان مشخص شد/ اسامی
شهردار اردبیل گفت: بیش از ۹۰ درصد مراحل عملیاتی و اجرایی کار احیا و بازآفرینی عمارت شهرداری به پایان رسیده است

هویت ۳۴نفر از اجساد تصادف قطارها در سمنان مشخص شد/ اسامی