اولین همایش بانک ، بیمه و بورس در شهر کرج برگزار می شود

هوشمندسازی مراکز جهاد کشاورزی استان زنجان با فناوری های نوین
اولین همایش بانک ، بیمه بوری ، صندوق های سرمایه گذاری و بنگاه های تامین سرمایه روز 13 شهریور ماه سال جاری در کرج برگزار می شود.

هوشمندسازی مراکز جهاد کشاورزی استان زنجان با فناوری های نوین