لباس اصلی ترامپ لو رفت!

هنر دیپلماسی در بزنگاه حادثه
سایت کگل، کارتون زیر را با عنوان «ترامپ-گرگ» منتشر کرد!

هنر دیپلماسی در بزنگاه حادثه