علی بخشی: وقف نمادی از روح خیر خواهی، تعاون، و عطوفت انسانی است

همکاری ناسا و امارات برای کاوشگر مریخ
نائب رئیس شورای اسلامی شهر کرج گفت: جهت دستیابی به آثار و پیامدهای مثبت وقف در زندگی و شناسایی موانع و مشکلات موجود در ترویج و توسعه فرهنگ وقف در جامعه و ارائه راهکارهای عملی برای برطرف کردن موانع و مشکلات موجود در این زمینه، ضرورت انجام تحقیقات و پژوهشهای گسترده توسط محققان و اندیشمندان امری بسیار احساس می شود.

همکاری ناسا و امارات برای کاوشگر مریخ