واکنش فرنوش شیخی به گلزنی کاوه رضایی برای شارلوا

همکاری بنیاد سعدی با طرح گرنت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
فرنوش شیخی به گلزنی کاوه رضایی در ترکیب شارلوا واکنش نشان داد.

همکاری بنیاد سعدی با طرح گرنت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی