بهداشت نباید آبروی کسبه را زیر سوال ببرد/فعالیت رستوران ها با دوربین رصد می شود

همکاری اداره کل فنی حرفه ای و پست استان لرستان
رئیس اتاف اصناف استان گفت: مشکلاتی از نظر بهداشت محیطی در شهر وجود دارد و با توجه به اینکه عملکرد برخی ، موجبات نارضایتی مردم را بوجود آورده است در نتیجه تمام تلاشمان بر این است تا بتوانیم آنان را حل نماییم و در این بین نیز حوزه بهداشت نباید آبروی کسبه را زیر سوال ببرد.

همکاری اداره کل فنی حرفه ای و پست استان لرستان