تقدیر مدیر کل بنیاد شهیدوامور ایثارگران استان مازندران از عوامل برنامه فرهنگی حماسی زیر پلاک ماه

همه استان از اعتبارات نفت بهره مند می شوند/ پل سوم بشار در پروژه های ملی قرار گرفت
مدیر کل بنیاد شهیدوامور ایثارگران استان مازندران از عوامل برنامه فرهنگی حماسی زیر پلاک ماه تقدیرنمود.

همه استان از اعتبارات نفت بهره مند می شوند/ پل سوم بشار در پروژه های ملی قرار گرفت