مرد جوان، همسر و برادرزنش را گلوله باران کرد

همزمان با هفته دولت درمانگاه فرهنگیان اردبیل افتتاح شد
«خبرجنوب» نوشت: مرد جوان به دلیل اختلافات خانوادگی در یک جنایت هولناک خون بپا کرد.

همزمان با هفته دولت درمانگاه فرهنگیان اردبیل افتتاح شد