سیاست دولت حمایت قاطع از سرمایه گذاران خارجی است

هفت مقدس ناجی منصوریان نشد
رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری استان کردستان گفت: قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاران خارجی مشوق مناسبی برای سرمایه گذاران خارجی است.

هفت مقدس ناجی منصوریان نشد