غصه‌هایی که در خانه نمایش قصه شدند

هفته پژوهش و فناوری از ۱۴ آذرماه در اردبیل آغاز می‌شود
نمایش «غصه‌ها قصه شدند» 11 و 12 آذر ماه در خانه نمایش به روی صحنه می‌رود.

هفته پژوهش و فناوری از ۱۴ آذرماه در اردبیل آغاز می‌شود