دولت در سال آینده چند نفر را استخدام می‌کند؟

هشدارهای پی‌درپی لاریجانی درباره وعده‌های یارانه‌ای
دولت موظف شده در طول سالهای اجرای برنامه ششم توسعه، حدود یک میلیون فرصت شغلی به وجود بیاورد. از امسال اجرای این برنامه آغاز می‌شود.

هشدارهای پی‌درپی لاریجانی درباره وعده‌های یارانه‌ای