ایثارگران، بیمه کنندگان اصلی ایران هستند

هزینه 1200 میلیارد تومانی دولت یازدهم در حوزه بهداشت و درمان در مازندران
استاندار همدان گفت: ایران کشور بزرگی است اما سرمایه اصلی آن، رشادتهایی است که شهدا، جانبازان و ایثارگران از خود نشان دادند و همه آنها بیمه کننده این کشور هستند.

هزینه 1200 میلیارد تومانی دولت یازدهم در حوزه بهداشت و درمان در مازندران