انبار نفت ساری پشتیبان نیروگاههای شمال کشور

هزینه های جراحی فک و صورت مورد قبول بیمه های درمانی
مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری گفت : انبار نفت ساری یکی از پنج انبار بزرگ کشور است که به چهار نیروگاه برق شمال کشور با ناوگان جاده ای ، نفتکوره ارسال می کند.

هزینه های جراحی فک و صورت مورد قبول بیمه های درمانی