جشن ثبت ملی روستای خراشاد برگزار شد

هتل سازی در بافت تاریخی شیراز هویت این منطقه 1200 ساله را می بلعد
اینسا نوشت ، جشن ثبت ملی حوله‌بافی روستای خراشاد با حضور مسئول امور بین الملل و مشاور معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی کشور، فرماندار بیرجند و جمعی از مدیران استانی در روستای خراشاد برگزار شد.

هتل سازی در بافت تاریخی شیراز هویت این منطقه 1200 ساله را می بلعد