صلحنامه میان مردم عزادار دو محله رشت از سال 1145

هافبک استقلال به نساجی پیوست
سابقه منازعه میان دستجات مذهبی در ایام عاشورا به دوران صفوی باز می گردد، زمانی که با احیای جدالهای حیدری ـ نعمتی، و بیشتر در قالب محلات، آن هم بر سر حضور در خیابانها یا منازل حکام و اشراف، یا مساجد بزرگ با یکدیگر مخاصمه می کردند. این نمونه مربوط به رشت است که پس از سالها مجادله، حاکم گیلان آنها را با یکدیگر صلح داده و این معاهده را میانشان نوشته است.

هافبک استقلال به نساجی پیوست